Студиото ни отваря!

Студиото ни отваря!

От 25 май YOGA center – Габрово ще работи с обичайния график и при спазването на противоепидемичните мерки.

Местата са редуцирани, затова може да се записвате на тел: 0888378781.

Тъй като няма да се ползват одеяла, можете да си вземете свое или връхна дреха.

Чакаме ви с радост!

 

 Указанията, които трябва да се следват са:

1. Собствениците на фитнес центрове и зали за фитнес създават следната организация за спазване на противоепидемичните мерки:

        а) поставят на видни места  във всички помещения във фитнес центъра/залата за фитнес, на сайта или фейсбук страницата му настоящите указания;

        б) създават организация при влизане в клуба посетителите да почистват ръцете си с дезинфектант за ръце, гел или сапун, като същите да бъдат осигурени на входните врати;

        в) създават организация за осигуряване на  безопасно разстояние между посетителите в помещението, като в тренировъчната зала се осигурява разстояние от 1,5 м. между хората, като се допускат по 1 човек на 4 кв. м. площ;

        г) в съблекалните да създадат  организация да не се позволява използване на шкафчета, намиращи се непосредствено едно до друго и да се ограничи броят на посетителите, които могат да се намират едновременно в съблекалнята и да не се допуска струпване на хора;

        д) груповите тренировъчни занимания се извършват само с предварително  записване, така че да не се превиши капацитетът на залата, като в тренировъчната зала се осигурява разстояние от 1,5 м. между хората. Допускат се по 1 човек на 4 кв. м. площ и не повече от 10 души общо. Всеки треньор  по групови програми следи  броя на посетителите в неговата група, така че да не се превиши капацитетът на залата при спазване на дистанцията  от  1,5 м.;

        е) тренировките с персонален фитнес треньор  се провеждат при спазване на всички мерки за сигурност и безопасност, без осъществяване на директен  физически контакт;

        ж) посетителите използват само лични хавлиени кърпи;

        з) осигуряват се  дезинфектант за ръце и препарати за дезинфекция на уредите;

        и) максималната хигиена се осигурява чрез строги процедури за  редовно почистване  и дезинфекция, минимум 4 пъти дневно,  в т.ч. на всички контактни повърхности, които могат да се докоснат от служители и посетители;

        й) служителите на рецепцията се защитават  с маска за лице, шлем или преграда, както и с ръкавици;

        к) провежда се инструктаж на служителите за следене проявата на симптоми от посетителите и как да се справят с тях;

        л) по желание от страна на клуба се назначава старши служител, който да отговаря за изпълнението и спазването на указанията;

        м) служители, които могат да доставят услугите си от вкъщи, продължат да го правят;

        н) за служителите, посетителите и доставчиците се изготвя отделен план относно мерките;

        о) поставят се на видно място информационни табели, които информират посетителите за задължението да се спазва физическа дистанция и хигиена на ръцете при посещение на спортния обект

        п) препоръчва се естествена вентилация на съоръжението.

        р) да се извършва регулярно, най-малко 4 пъти месечно, почистване на филтрите на вентилационните и климатичните инсталации;

        с) осигуряват на служителите си/персонала работен пакет, включващ ръководство за Ковид 19 с указания; дезинфекционен препарат за ръце; ръкавици за еднократна употреба от латекс; маска или шлем за лице, както и предоставят информация за контакт на лице, на което да се обади в случай на спешни случаи.

 

        2. Персоналът на фитнес центрове и зали за фитнес спазват следните противоепидемични мерки:

        а) извършват работните си задачи от вкъщи, когато е възможно;

        б) поддържат винаги безопасно разстояние от (1,5 м) между колеги и посетители;

        в) кихане или кашляне се прави в лакътя, а не в  дланта. Ако е в салфетка, тя веднага се изхвърля на обезопасено място. Околното пространство веднага се почиства;

        г) мият ръцете си възможно най-често със сапун и вода. Ръцете винаги се мият след кашлица, кихане или издухване на носа, преди ядене и след посещение на тоалетната;

        д) офис материали, мишки, клавиатури, които се ползват от персонала, се дезинфекцират периодично и задължително при смяна на служителите;

        е) служителите, които се чувстват болни и имат оплаквания като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица или повишаване на телесната температура, остават у дома;

        ж) служителите следва да се свързват с личните си лекари, когато симптомите се влошат (затруднено дишане, висока температура);

        з) сужителите трябва да  си останат у дома, в случай, че в дома им има болен.

 

        3. Посетители на фитнес центрове и залите за фитнес спазват следните противоепидемични мерки:

        а) посетителите трябва да са запознати с хигиенните мерки и условията за тренировки в спортния обект;

        б) посетителите задължително спазват разстоянието от 1,5 м.;

        в) посетители със симптоми като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица и повишена телесна температура не се допускат във фитнес центъра/залата по фитнес;

        г) при желание да посетят груповите тренировъчни занимания посетителите се записват предварително, така че да не се превиши капацитетът на залата при спазване на дистанцията  от  1,5 м., не по-малко от 4 кв. м. на един човек и максимум 10 души;

        д) тренировките с персонален фитнес инструктор се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки;

        е) не се допуска осъществяване на физически  контакт със служители и други лица;

        ж) посетителите следват указанията на служителите;

        з) посетителите извършват дезинфекция на ръцете си при пристигане във фитнес центъра/залата по фитнес;

        и) посетителите задължително носят собствена кърпа, която използват във фитнес центъра/залата по фитнес;

        й) посетителите сами почивстват използваните от тях уреди и аксесоари с наличните дезинфектанти,  като почистват техните контактни повърхности;

        к) посетителите изхвърлят собствения си боклук или отпадъци в поставените подходящи кошчета за целта;

        л) посетителите използват наличните дезинфектанти след употреба на уреди и аксесоари;

        м) при възможност посетителите плащат безкасово;

        н) посетителите задължително  тренират с чисти спортни обувки, предназначени само за залата.

 

        4. Доставчици на стоки спазват следните противоепидемични мерки:

        а) в случай на извършване на доставки на стока, доставчиците спазват разстоянието  от 1,5 м.;

        б) доставчиците информират предварително служителите на финтес центъра/залата по фитнес 15 минути преди  да пристигнат;

        в) доставчиците трябва да носят ръкавици и предпазни маски;

        г) при възможност, доставката  следва да се прави само до входа на съоръжението или извън установеното работно време.